Δημοσίευση Διακηρύξεων

Ο «Παλμός» της Γλυφάδας» περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίου βάσει της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 αποφάσεως του Υπουργού Επικρατείας όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1716/17.8.2015.